zoofirma.ru

SCOPURI

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri:

a) identificarea problemelor existente în Gimnaziul cu profil teatral «Ion Luca Caragiale» în scopul soluţionării lor;

b) acordarea pe asistenţă în formarea continuă profesională a angajaţilor Gimnaziului cu profil teatral «Ion Luca Caragiale»;

c) susţinerea materială a activităţilor de organizare şi desfăşurării concursurilor elevilor şi profesorilor;

d) susţinerea materială şi participarea la pregătirea loturilor sportive ale Gimnaziului cu profil teatral «Ion Luca Caragiale», la participarea acestora la competiţiile locale regionale, naţionale şi internaţionale;

e) susţinerea materială şi participarea la pregătirea şi desfăşurarea diverselor manifestaţii, sărbătorilor tradiţionale, organizate de comun cu Gimnaziul cu profil teatral «Ion Luca Caragiale», precum şi odihnei elevilor;

f) dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu diverse agenţii publice sau private, locale, regionale, naţionale sau externe ca posibili parteneri ai Asociaţiei şi Gimnaziului cu profil teatral «Ion Luca Caragiale»;

g) sporirea eficienţei procesului didactic, participarea şi contribuirea activă la dezvoltarea bazei tehnicomateriale prin transmiterea bunurilor materiale ale Asociaţiei in folosinţă Gimnaziului cu profil teatral «Ion Luca Caragiale»;

h) contribuţii la securizarea accesului în clădirile şi teritoriul Gimnaziului cu profil teatral «Ion Luca Caragiale»;

i) colaborarea cu organele administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale locale şi străine si agenţiile lor;

j) colaborarea cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale;

     k) colaborarea cu organizaţii, instituţii, întreprinderi private şi de stat, persoane fizice locale şi străine.

SARCINI

 Sarcinile principale de activitate ale Asociaţiei:

a) promovarea modului sănătos de viaţă a membrilor Asociaţiei;

b) ajustarea activităţii Asociaţiei la standardele republicane, internaţionale şi practica mondială a organizaţiilor obşteşti;

c) desfăşurarea activităţii de organizare a campaniilor de colectare a donaţiilor pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare. Veniturile de pe urma activităţii Asociaţiei sunt utilizate doar în vederea executării sarcinilor statutare şi în scopuri de binefacere;

d) elaborarea proiectelor de asistenţă în domeniile sus menţionate şi transmiterea lor spre examinare donatorilor locali sau de peste hotare;

e) organizarea şi susţinerea materială a iniţiativelor membrilor Asociaţiei, dacă aceste iniţiative nu contravin Statutului;

f) crearea bazei financiare şi tehnico-materiale pentru realizarea scopurilor statutare;

g) dezvoltarea relaţiilor dintre pedagogi şi elevi, dintre pedagogi şi părinţi, antrenarea mai amplă a părinţilor în soluţionarea problemelor cu care se confruntă Gimnaziul cu profil teatral «Ion Luca Caragiale»;

h) atragerea în activitatea Asociaţiei a noilor membri.

DREPTURI

 Pentru realizarea scopurilor propuse, Asociaţia are dreptul:

a) să reprezinte interesele Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii prin reprezentanţii săi - Preşedintele Asociaţiei sau un membru al Consiliului de Administraţie;

b) să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;

c) să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele  de stat;

d) să desfăşoare activitate editorială în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

e) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

f) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

g) să încheie contracte în numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

h) să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

i) să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

j) să procure complexe patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;

k) în conformitate cu art. 26 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activităţi economice prevăzute de Statut şi în exclusivitate pentru necesitatea realizării scopurilor statutare.

OBLIGAȚIUNI

 Asociaţia are următoarele obligaţiuni:

a) să respecte Constituţia şi Legislaţia Republicii Moldova, normele de drept internaţional referitoare la domeniul de activitate al asociaţiilor obşteşti, precum şi normele prevăzute de statutul Asociaţiei;

b) să respecte în interacţiunea cu instituţia de învăţământ, angajaţii şi elevii acestora Codul Educaţiei, Codul de etică al cadrului didactic, alte acte normativ-juridice ce reglementează domeniul educaţiei;

c) să introducă modificările necesare în documentele de constituire în caz de modificare a legislaţiei sau constatare a necorespunderii acestor documente cu legislaţia;

d) să informeze anual organul de înregistrare asupra continuării activităţii Asociaţiei, indicând denumirea,

sediul, organul de conducere, datele privind conducătorii Asociaţiei, care se trec în registrul de stat al asociaţiilor obşteşti.