zoofirma.ru

Dispoziții generale

1Senatul Elevilor este forma de organizare a elevilor gimnaziul cu profil teatral "Ion Luca Caragiale" avînd drept scopuri:

 • Dezvoltarea capacităţii de asociere şi organizare a elevilor;
 • Elaborarea şi realizarea de proiecte care să vină în sprijinul rezolvării problemelor elevilor şi care să răspundă dorinţelor şi nevoilor acestora;
 • Iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare sau cu alte organizaţii din mediul elevilor, în vederea promovării scopurilor şi obiectivelor organizaţionale ale Senatului;
 • Stimularea şi sprijinirea elevilor în domeniul iniţierii, accesării şi derulării de proiecte şi programe educative destinate formării comportamentului psihosocial, participativ-activ al elevilor;
 • Implicarea în dezvoltarea comunităţii şcolare şi a comunităţii locale;
 • Reprezentarea elevilor din gimnaziu cu profil teatral Ion Luca Caragiale în relaţia cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate;
 • Sporirea prestigiului gimnaziului cu profil teatral “Ion Luca caragiale” prin acţiunile şi programele desfăşurate.

2Pentru a-şi îndeplini eficient scopul, Senatul Elevilor este recunoscut ca autoritate respectată de întreg corpul de elevi, administraţia gimnaziului, cadrele didactice şi personalul auxiliar.

3Senatul Elevilor reprezintă interesele elevilor gimnaziului cu profil teatral “Ion Luca caragiale” indiferent de sex, confesiune ori naţionalitate.

4 Senatul Elevilor gimnaziului cu profil teatral “Ion Luca Caragiale” se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament aprobat de către Senat.

Organizarea şi funcţionarea Senatului Elevilor

Componența

5Din Senatul Elevilor face parte cîte un reprezentant al fiecărei clase din gimnaziu, ales în mod democratic la începutul fiecărui an şcolar.

6Senatul Elevilor este condus de un Preşedinte, ales de către întreg colectivul de elevi şi profesori al gimnaziului în cadrul unor alegeri democratice organizate la începutul fiecărui an şcolar.

7În cadrul Senatului mai figurează în calitate de membri un vicepreşedinte, un secretar şi un responsabil pentru comunicare şi relaţii publice, numiţi de către preşedinte la începutul mandatului, care nu neapărat deţin şi statutul de reprezentaţi ai claselor din care fac parte.

Alegerea reprezentantului clasei

8Alegerile vor avea loc o dată în an (la începutul primului semestru), în cadrul cărora se alege cîte un reprezentant şi cîte reprezentant supleant din partea fiecărei clase.

9În fiecare clasă dirigintele va informa elevii cu privire la:

 • rolul Senatui Elevilor în gimnaziu;
 • calităţile pe care trebuie să le aibă un reprezentant al clasei în Senat;
 • responsabilităţile pe care şi le va asuma odată cu delegarea în funcţie.

10Votul este secret, iar elevii sunt singurii reponsabili pentru alegerea reprezentantui clasei lor.

11Reprezentanţii claselor promovează interesul clasei la nivelul Senatului Elevilor.

12Un bun reprezentant al unei clase ar trebui să demonstreze următoarele caracteristici:

 • Entuziasm în muncă;
 • Dispoziţia de a accepta responsabilităţi;
 • Abilitatea de a lucra cu oamenii;
 • Personalitate creativă;
 • Tenacitate în realizarea sarcinilor;
 • Responsabilitate socială.

Structura organizatorică,atribuțiile și responsabilităților membrilor

13Senatul este condus de Preşedinte, care numeşte la începutul preluării mandatului atît din cadrul Senatului, cît şi din afara lui cîte o persoană pentru suplinirea următoarelor fucţii: Vicepreşedinte , Secretar şi Responsabil de Relaţiile Publice şi Comunicare.

14Preşedintelui Senatului Elevilor îi revin următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8