zoofirma.ru

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR

 Dispoziţii generale

Asociaţia Obştească „ION LUCA CARAGIALE”, în continuare − „Asociaţia”, este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.

 Denumirea completă: Asociaţia Obştească «ION LUCA CARAGIALE».

 Asociaţia este creată şi îşi desfășoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17.05.1996, alte acte normative şi prezentul Statut. 

 Asociaţia se constituie în forma organizatorico-juridică „asociaţie obştească”. 

Asociaţia dobândește calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării Statutului la Primăria mun. Chișinău, dispune de toate drepturile şi obligaţiile atribuite de lege unor asemenea categorii de persoane juridice; dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice. 

Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată. 

Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi în activitatea sa nu va distribui venitul sau proprietatea între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării Asociaţiei. 

 Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de Statut. 

Asociaţia nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreunui membru al Asociaţiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare. 

Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora. 

Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de Statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu. 

Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Miron Costin, 19/7.

 Principiile de activitate ale Asociaţiei 

Asociaţia se constituie şi îşi desfășoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii. 

 Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixtiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice. 

 Asociaţia colaborează cu instituţiile de învăţământ în baza acordurilor de parteneriat cu respectarea Codului Educaţiei, Codului de etică al cadrului didactic şi al altor acte normativ-juridice din domeniul educaţiei. 

Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial. 

Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese. 

 Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice, este accesibilă pentru toţi solicitanţii. Tuturor persoanelor fizice şi juridice li se garantează accesul liber la raportul de activitate al Asociaţiei.