zoofirma.ru

ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL

1. În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul de Administraţie;

c) Preşedintele;

d) Comisia de Cenzori (Cenzorul).

Adunarea Generală

2. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.

3. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

a) determină direcţiile principale prin elaborarea strategiilor şi planurilor de activitate ale Asociaţiei;

b) decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;

c) examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;

d) alege şi revocă membrii Consiliului de Administraţie, Preşedintele, Comisia de Cenzori (Cenzorul);

e) aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administraţie şi ale Comisiei de Cenzori (Cenzorul);

f) aprobă decizii de reorganizare sau lichidare a Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;

g) soluţionează orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.

4. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de Administraţie, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică indicată în statutul Asociaţiei

5. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administraţie din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de Cenzori (Cenzorul) sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei.

6. Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare, adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.5. al statutului, în cazul în care Consiliul de Administraţie refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară, iară acordul Consiliului de Administraţie.

7. Adunarea Generală este deliberativă numai in cazul în care sunt prezenţi 50 % plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare şi lichidare a Asociaţiei, decizii care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.

8. Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună, organul abilitat convoacă, repetat, şedinţa ei cu aceeaşi ordine de zi.

9. Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse pe ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse pe ordinea de zi, Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.

10. Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.

Consiliul de Administraţie

11. Consiliul de Administraţie este organul permanent de conducere al Asociaţiei, se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţă:

a) elaborează strategia de dezvoltare şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;

b) asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;

c) elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia, prezentându-le Adunării Generale pentru aprobare;

d) aproba regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorica;

e) aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii si a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei;

f) stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;

g) aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;

h) aprobă crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobă regulamentele lor;

i) gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;

j) stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;

k) asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;

l) aprobă primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei;

m) adoptă decizii privind procurarea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;

n) asigură conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, gestionarea bunurilor;

o) ia decizii privind participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;

p) aprobă chestiunile care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.

12. Consiliul de Administraţie este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 5 ani.

13. Şedinţele Consiliului de Administraţie se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi.

14. La cererea unui membru al Consiliului de Administraţie, Preşedintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. In cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de Administraţie, membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară cu acordul majorităţii simple a membrilor Consiliului.

15. Calitatea de membru al Consiliului de Administraţie încetează în următoarele condiţii:

a) în caz de deces;

b) în caz de demisie, cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de 14 zile de la avizarea în scris a Preşedintelui;

c) în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.

16. În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.15, locul din Consiliul de Administraţie rămâne vacant urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.

17. Consiliul de Administraţie alege secretarul, care:

a) tine lucrările de secretariat;

b) înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;

c) întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului de Administraţie;

d) întocmeşte corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.

Preşedintele Asociaţiei

18. Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală pe termen de 5 (cinci) ani. Preşedintele Asociaţiei este, concomitent, şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie. Una şi aceiaşi persoană nu poate fi preşedinte al asociaţiei mai mult de două mandate consecutive.

19. Preşedintele Asociaţiei gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele Consiliului de Administraţie, având următoarea competenţă:

a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administraţie;

b) adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu ţine de competenţa exclusivă a altor organe;

c) reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice locale şi centrale,  cu alte persoane fizice şi juridice;

d) administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;

e) organizează şi dirijează activitatea curentă a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administraţie;

f) formulează propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;

g) este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;

h) ţine evidenţa contabilă şi statistică;

i) poartă răspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;

j) vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;

k) oferă autorităților publice împuternicite informaţia necesară, cu prezentarea rapoartelor stabilite de lege;

l) emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;

m) decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.

20. Preşedintele Asociaţiei constituie, în caz de necesitate, grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.

Comisia de Cenzori (Cenzorul)

21. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de Cenzori (Cenzorul), ales de Adunarea Generală pe un termen de 5 (cinci) ani. Din componenţa Comisiei de Cenzori (Cenzorul) nu pot face parte membrii Consiliului de Administraţie.

22. Comisia de Cenzori (Cenzorul):

a) analizează respectarea Statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, inclusiv ale Consiliului de Administraţie şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;

b) controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei.

23. Comisia de Cenzori (Cenzorul) are dreptul să ceară Consiliului de Administraţie date privind activitatea

lui pe o perioada concretă, să ia cunoştinţă de toate actele şi documentele ce vizează activitatea Asociaţiei.

24. Comisia de Cenzori (Cenzorul) efectuează controlul o dată pe an. Comisia de Cenzori (Cenzorul) decide

efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în cazul semnalării unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.

25. Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de Cenzori (Cenzor) se prezintă sub formă de dare de seamă Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale.